Salgs og bruksvilkår

Definisjoner

OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten som tilbys fra nettstedet  OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS og domenet www.start-as.no omtales som “Tjenesten”. Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener omtales som “Nettstedet”. Alle selskapsdokumenter o.l. som Bruker oppretter ved hjelp av Tjenesten kalles heretter “Dokumenter”. Denne avtalen omtales som “Tjenestevilkårene”.

generelt

Aksepterte Tjenestevilkår utgjør, sammen med Brukers registrering på Nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp av, og bruk av, Tjenesten. Tjenestevilkårene kan og vil bli oppdaterte uten varsel, og den til en hver tid gjeldende versjonen kan leses på denne siden; www.start-as.no. Endringer som vil få større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

Tjenesten

OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS er en nettbasert tjeneste for å generere, sende ut på e-post, og oppbevare standardiserte selskapsdokumenter for stiftelse av aksjeselskap. Inkludert i prisen er signert revisorbekreftelse av evt. tinginnskudd hvis Bruker bestiller dette, samt at Tilbyder fyller ut registreringsmeldingen og klargjør denne til elektronisk signering på Altinn.no. Tjenesten kan kun brukes av selskaper som starter ny virksomhet, og ikke overtar en eksisterende bedrift. Bruker får ved aksept av Brukeravtalen tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet, der Brukers selskapsdokumenter lagres kostnadsfritt i 5 år. Bruker står selv som utsteder av alle Dokumenter, og står derfor som eneste ansvarlige for variablene i Dokumenter som genereres/registreres ved bruk av Tjenesten. En PDF-leser (programvare) kreves for å kunne lese og skrive ut Tjenestens Dokumenter. 

Tjenesten for selskapsetablering omfatter:

Generering av en pakke med dokumenter som er nødvendig for å registrere selskapet i Brønnøysundregistrene/Altinn. Evt. bekreftelse av tinginnskudd er inkludert, mot pristillegg.
Ubegrenset mulighet til å redigere dataene som er lagt inn i bestillingsskjemaet, med unntak av selskapsnavnet, selv. Muligheten gjelder frem til Dokumentene blir sendt inn til endelig registrering hos Tilbyder. Endelig innsending blir synliggjort ved at Bruker må krysse av for at Dokumentene er korrekte og endelige, samt klikke seg videre.
Gratis mulighet for å endre dataene nevnt over, samt firmanavnet, etter bestilling, frem til endelig innsending til det offentlige. Dette gjøres ved å ta kontakt med Tilbyder.
Ubegrenset mulighet til å laste ned selskapsdokumentene, innenfor avtalt periode på 2 år.
Registrering av selskapet i Altinn.
Mulighet for tinginnskudd.

Tjenesten for selskapsetablering omfatter ikke:

Muligheter for å endre formuleringene i standarddokumentene, ut over det som er mulig i registreringsskjemaet .
Obligatorisk registreringsgebyr fra Foretaksregisteret og evt. gebyr banken tar for å etablere konto og/eller bekrefte aksjekapitalen. Dette er ikke inkludert i prisen fra  OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS. Selskapet som opprettes står ansvarlig for at disse gebyrene blir betalt.
Revisjon av årsregnskapet.
Assistanse ifbm. evt. registrering som Bruker velger å utføre selv.
Godkjent takst av evt. tinginnskudd, dette må bruker påkoste selv.


PRISER OG BETALING

Tjenesten betales med betalingskort. Priser oppgitt på Nettstedet er eks. merverdiavgift. Siden Tjenesten leverer selskapsdokumentene elektronisk, er det ingen angre- eller reklamasjonsrett på leveringen av Dokumenter. Tjenesten anses for å være levert når Bruker har betalt og blitt omdirigert til en unik nedlastingsside for sine Dokumenter.OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS har ikke tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent, sendes det kvittering på e-post. Hvis kjøpet blir avvist, kan det være en feil med kortet (det er sperret, for lite på konto, o.l.) eller automatiske sikkerhetssjekker kan ha avvist kortet. Sjekk med kortutsteder før Riber & Sønn AS kontaktes.OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

BRUKEROPPLYSNINGER, SIKKERHET, M.M.

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Når Bruker registerer seg på Nettstedet, oppbevares dataene i 5 år. Dette er for å gi Bruker tilgang til sine Dokumenter på et senere tidspunkt. Tilbyder selger ikke person- eller firmaopplysninger til tredjepart, og bytter eller gir ut heller ikke slik informasjon, bortsett fra der det er nødvendig for å gjennomføre registrering eller bestilling av Tjenesten. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Nettstedet og Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres. Tilbyder forutsetter at vilkårene for behandling av personopplysninger som følger av denne Brukeravtalen videreføres. Tilbyder forbeholder seg retten til å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger, dersom det er mistanke om ulovlig bruk av Tjenesten, eller ved rettskraftig dom om utlevering. Ved enkelte henvendelser til kundeservice, trenger Tilbyder tilgang til Brukers konto for å kunne hjelpe. I slike tilfeller utgjør e-post, sendt fra samme adresse som ble brukt ved registrering, samtykke til innsyn i Brukers data. Tilbyders medarbeidere har taushetsplikt.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Bruk av tjenesten gir ingen garanti for at staten eller revisor godkjenner registreringen/selskapet. Det kan være ulike årsaker til et avslag, f.eks. at selskapsnavnet allerede er tatt, en deltaker har konkurskarantene, eller at registreringen på andre måter ikke overholder kravene. Tilbyder er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved informasjonen Bruker legger inn i bestillingsskjemaet. Tilbyder formidler revisorbekreftelser fra statsautorisert revisor. Tilbyder har ansvaret for at denne blir levert til Bruker, med forbeholdene som er nevnt over, mens det er revisoren selv som står ansvarlig for innholdet i bekreftelsen. Ved aksept av denne avtalen bekrefter Bruker at Tilbyder holdes ansvarsfri ved tekniske problemer ved Tjenesten, uaktsomhet fra Tilbyder og/eller eventuelle feil eller mangler ved Tjenesten, Nettstedet, Dokumentene eller informasjon som gis på Nettstedet eller via andre kanaler fra kundeservice, m.v. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, merutgifter, tap av fortjeneste, kunder, eller data (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten, som eventuelt manglende mulighet sådan, manglende registrering hos staten, eller uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data hos Tilbyder. Tilbyder sitt erstatningsansvar er uansett begrenset oppad til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Ved tvil om skattemessige forhold og/eller hvordan aksjeselskapet skal stiftes, registreres og organiseres, anbefales Bruker å søke rådgiving fra advokat, autorisert regnskapsfører, revisor og/eller Skatteetaten. Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre de data Bruker legger inn i Tjenesten. Bruker har eneansvar for å oppbevare selskapsdokumentasjonen som genereres ved bruk av Tjenesten på en måte som tilfredsstiller lovkravene (Aksjeloven, m.v.). Tekst og annet innhold på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker eller tredjepart. Tilbyder tar ikke ansvar for innhold på eksterne nettsteder som det lenkes til. Bruker kan velge å benytte Tjenestens tilbud om registrering av selskapsdokumentene hos myndighetene. Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for registreringer som ikke kan utføres pga. feil eller mangler på innsendt informasjon fra Bruker, eller ikke utførte oppfølgende handlinger som Bruker eller bankforbindelse må foreta for å få fullført registreringsprosessen. Dette gjelder f.eks. innsendelse av bevis på at aksjekapitalen er innbetalt.

FORCE MAJEURE

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder (men ikke begrenset til) skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AS (Tilbyder) sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerke, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.


Hjelp og support

Hjelp og support tjenester